වයලීනෝ ( දර්ශන ප්‍රභාත් ධර්මවර්ධන ) ( ප්‍රභාශ්වර )

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation Businessman & Astrologist
Location Ratnapura, Ratnapura, Sri Lanka
Introduction BSc ( Biological Science ) University of Sri Jayewardenepura පාරම්පරික ජ්‍යෝතිෂ වේදී
Interests Medical Astrology, Management, Pharmacology
Favorite Movies Battleship
Favorite Music nightingale yanni, සිරිපා පියුමේ රොන් සුනු තැවරී
Favorite Books ෂර්ලොක් හෝම්ස්, ජ්‍යෝතිෂ පොත්, ආයුර්වේද පොත්, සිබිල් වෙත්තසිංහ මහත්මියගේ පොත්