സുശീല്‍ കുമാര്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Banking
Occupation Bank Employee
Location Malappuram, Kerala, India
Introduction 'ദിവ്യവെളിപാടു'കളല്ല; ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകള്‍ മാത്രമാണ്‌ വിശ്വസനീയമെന്നു കരുതുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരന്‍.