මුචලින්ද

My blogs

About me

Gender MALE
Location මොරටුව
Introduction හිනාවෙලා ඉන්න, පිස්සුවක් නටන්න, වේදනාත්මක මතකයන් අමතක කරන්න කැමතියි. ලාවට බොරුවකුත් දෙකකුත් කියනවා.මේ මගේ වගේම ඔබගේත් අත්දැකීම් සහ විඳීම්.ඒක හින්දා ඔබේ අත්දැකීම් අපි එක්කත් බෙදාගන්න.
Interests Food, Beverages, Technology, Music, Blogging.. anything which can satisfies me..
Favorite Movies Pulp Fiction, Machang, Kill Bill, The Prestige, The Hangover, Memento
Favorite Music Melodic Metal, Grunge, Classical, Sludge, Surf And Fusion Music
Favorite Books Drinking Culture in Colombo, තැපැල් කන්තෝරුව, චේතිය ජාතිය, ගරිල්ලා සටන් ක්‍රම, බත්තලන්ගුණ්ඩුව