சுதர்ஷன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Technology
Occupation System Administration
Location Sri Lanka
Introduction அவள் மடி தொழுது பிறந்த வண்ணக்கனவுகள் அனைத்திலும் பனிக்கரம் உருக்கிப் பூவிதழ் மடிப்புகள் ஏகினான். கொடி அவிழும் பொன் நாழிக்காய் கார்காலத் தவங்கள் கிடந்தான். பூக்களுக்குள் ஏன் இத்தனை நடுக்கம் என்கிற குழந்தைக் கவிஞன் காம்பைத் தீண்டப் போவதில்லை என்றது தன் வேர்க்காடு மறந்த கொடி. அன்றிலிருந்து அவன் பூக்களுக்கு முகவரி எழுதுவதில்லை.
Interests Literature, Music, photography, designing, Poetry, books
Favorite Movies Inception
Favorite Music Carnatic, A.R Rahman and Ilayaraja