പ്രശാന്ത്

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location Kochi, Kerala, India
Introduction ഒരെളിയ കലാസ്വാദകന്‍. അത്യാവശ്യം വായിക്കും(സമയം കിട്ടുമ്പൊ മാത്രം), വിരളമായി മാത്രം എഴുതും(അതിനുമാത്രം കലാ വാസനയേ ഉള്ളൂ), ജോലി - സോഫ്റ്റ് വെയറ് ഉണ്ടാക്കല്‍.