రసజ్ఞ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Location India
Introduction తెలుగు సాహిత్యమన్నా, శాస్త్రీయ సంగీతమన్నా, సినిమా పాటలన్నా చాలా ఇష్టము. ఆ ఇష్టనికే ఈ 'స్వరాల పల్లకి " ఆవిర్భవించింది. My blogs : http://kuteeravatika.blogspot.com/
Favorite Books కాదాంబరి