അമ്മിണീം അച്ചൂം

My blogs

About me

Introduction അമ്മും,അച്ചൂം-ന്നായാലും കുഴപ്പോല്ല. അമ്മയ്ക്കിഷ്‌ടം അമ്മു-ന്ന്..... അച്ഛനിഷ്‌ടം അമ്മിണി-ന്ന്... പിന്നെ രണ്ടാള്‍ടേം ഇഷ്‌ടത്തിനൊരു അച്ചൂം....