นายสุรพล บุญแปลง

My blogs

About me

Location เชียงราย, เหนือ, Thailand
Introduction สัตวแพทย์ชำนาญงาน สัตวแพทย์รุ่น ๔๙ กรมปศุสัตว์ เชียงใหม่ ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์.และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทร.๐๘๑-๘๘๕๙๒๙๙