ගවේෂක

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Student
Location Mirigama, Sri Lanka
Introduction සොදුරු සිරි ලක දුටු නොදුටු තැන් සොයා යන චාරිකාවේ අභියෝගාත්මක වු ගවේෂණාත්මක ප්‍රවේශය සොයා වෙහෙසෙමින් පරිසරයට දිවි දෙවැනි කොට ආදරය කරන ඔහු නමින් ගවේෂක විය...
Interests Photography, Traveling, listninig to music, internet surfing
Favorite Movies Avater, shutter, Enter the dragon, Titanic
Favorite Music Enrique Iglesias, Back street boys, Shakira
Favorite Books Sherlock holms, Wild White Boy, Where the white sambur Roams, Famous Five