ന്യൂ കേരള കാവടിസമാജം

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Thrissur, kerala, India
Introduction വിയ്യൂര്‍ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ പാണ്ടിക്കാവ്‌ എന്ന ദേശം.വിയ്യുര്‍ മണലാര്‍ക്കാവിലമ്മയുടെ തട്ടകത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖ കാവടി സമാജം. 9037991160,9809735319,9746916291.