రాజ్ కుమార్

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Occupation Software Engineer
Location Bangalore, Karnataka, India
Interests భ్లాగులు చదవడం, పుస్తకాలు చదవడం, సినిమాలు చూడడం, సంగీతం వినటం.. & TTT
Favorite Movies చాలా వున్నాయ్
Favorite Music ఇళయరాజా సంగీతమంటే మక్కువ ఎక్కువ :)
Favorite Books అమరావతి కధలు, బుడుగు, మా పసలపూడి కధలు.