இ.பு.ஞானப்பிரகாசன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation மொழிபெயர்ப்பாளர், பிழை திருத்துநர்
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction எழுத்து எனும் போர்க்கருவி ஏந்திய ஒரு தமிழ்க்குருவி!