പേരക്ക

My blogs

About me

Occupation ബ്ലോഗു എഴുതല്
Location സൈബീരിയ, ഭൂലോകം
Introduction വാവയുടെ പേരെന്താണ്? "പേരക്ക!!!"
Favorite Music ഭാര്ഗ്ഗവീ നിലയം