അശോക് കർത്താ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Publishing
Occupation Copywriter
Location Chettikulangara, Keralam, India
Introduction ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നൂറനാട്ട് നിന്നും. ഫിസിക്സ്, നിയമം പഠിച്ചു. സ്വാമി നിർമ്മലാന്ദഗിരി മഹാരാജിനെ കാണുവാൻ ഇടവന്നു. അവിടെ കേട്ടതും ഇവിടെ മനസിലായതുമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
Interests അക്ഷരക്കഷായം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക
Favorite Movies റാഷമോണ്‍
Favorite Music Classical Maharajapuram Santhanam, Chenkotta Harihara Subhramanyan
Favorite Books വിശ്രമ വിഭവം

This is a colon : and this is a semi-colon ; - what's a semi-truck?

Pet?