මංජරී

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Female
Industry Student
Location Sri Lanka
Introduction මංජී,මංජරී,ගෙම්බි ඔය වගේ එක එක නම් වලින් මාව හදුන්වනවා; ඡායාරූපකරණය මගේ විනෝදාංශය, ඌව වෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලයේ තමයි දැනට ඉගෙන ගන්නේ...
Interests Photography, Management, Information Technology