ഷഹീറിന്റെ ഹരിത രാഷ്ടിയ ചിന്തകള്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Non-Profit
Location തിരുവനതപുരം, കേരളം, India
Introduction ഹരിത രാഷ്ടിയത്തെഅറിയാനുള്ള പ്രയാണത്തില്‍....എന്‍റെ രാഷ്ടിയ നിലപാടുകള്‍ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ദര്‍ശനിക മൂശയിലാണ് പകപെടുതിയത്....എന്‍റെ രാഷ്ടിയ നിലപാടുകള്‍ ശരിയാണന്നു മനസാക്ഷി... എന്നാല്‍ അവയെ വിമര്‍ശികാനുള്ള മറ്റുള്ളവന്റെ അവകാശത്തെ നിഷേധികുന്നുമില്ല ....ജിവിത യാത്രയില്‍ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിബന്റങ്ങളും നിറഞ്ഞപ്പോള്‍ ദൈവത്തിന്റെ മഹാ അനുഗ്രഹത്താല്‍ അവയെ മറികടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതു എന്‍റെ ഹരിത രാഷ്ടിയ ചിന്തകള്‍ ആണ്... അഭിമാനകരമായ അസ്ഥിത്വം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സാര്‍ത്ഥവാഹക സംകത്തിനു എന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനംകൊണ്ടുള്ള പിന്തുണക് നിറ ചാര്‍ത്ത് നല്‍കാന്‍ എന്‍റെ ചിന്തകളും..അനുവാചകലോകത്തെ എന്‍റെ കാഴ്ച പാടുകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയാന്‍ കിട്ടുന്ന അവസരം...
Interests അറിയുക, സംവദികുക, ചിന്തകളെ ബലപ്പെടുത്തുക