ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹುಲಕೋಡು

My blogs

About me

Introduction ಮಲೆನಾಡಿನವನು,ಕಾಡು,ಬೆಟ್ಟ,ಗುಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟುಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರೆಂಬ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ.