အရွင္ဥတၱမာနႏၵ (ေပရာေဒနိယတကၠသိုလ္)

My blogs

About me

Introduction “ေတာင္းပန္လႊာ” စကားေရြ႕လွန္၊ မွားေမ့က်န္၍ မမွန္ယိမ္းေက်ာ္၊ တိမ္းပါးေသာ္လည္း သူေတာ္တကာ၊ သည္းခံပါဟု သံသာေပ်ာင္းပ်၊ ေတာင္းပန္ခ၏ မာနေမာက္မို၊ ငါစာဆိုဟု၊ မလိုမလား၊ ပိုမလႊားတည့္......။ (အဘိ႐ူပကပ်ိဳ႕) uttamananda@gmail.com (+94 755967174)