പൊന്നപ്പന്‍ - the Alien

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation തവള നിരീക്ഷണം
Introduction ഒരു അന്യഗ്രഹ ജീവി. കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണം സ്വന്തം പ്ലാനെറ്റില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കിയതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കൃത്യമായ കാരണം ഓര്‍മയില്ല.
Interests എന്താണ്ടൊക്കെയോ.. ഒന്നും കൃത്യമായി പറയാന്‍ പറ്റില്ല. ഒന്നാലോചിച്ചാല്‍ അഹമ്മതിയും അഹങ്കാരവും ആണു ഏറ്റവും താല്‍പര്യം എന്നു പറയാം