ದೇವಕಿ

My blogs

About me

Introduction ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದಳು.. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ.!