கொங்கு நாட்டு தமிழன்

My blogs

About me

Introduction இந்தப் பேரண்டத்தில் இயற்கையின் படைப்பில், இயற்கையின் அங்கமாக என்னைச் சுற்றி நிகழ்பவற்றையும் எனக்குள் நிகழ்பவற்றையும் அவதானித்து அதை என்பார்வையில் கிறுக்கிச் செல்லும் ஒரு கிறுக்கன்.