வியன் தமிழ்

My blogs

About me

Gender Male
Occupation அரசுப் போக்கு வரத்துக் கழக ஓய்வு பெற்ற பொறியாளர்.
Location விழுப்புரம், தமிழ்நாடு, India
Introduction அனைவரும் பிழையின்றித் தமிழில் பேச வேண்டும்; பிழையின்றித் தமிழில் எழுத வேண்டும்; தமிழிலேயே சிந்திக்க வேண்டும் ! தமிழ்ப் பெயர்களையே குழந்தைகளுக்குச் சூட்ட வேண்டும் ! இதுவே தமிழர்களின் இலக்காக இருக்க வேண்டும் !
Interests தமிழ் இலக்கிய இலக்கண ஆய்வு !
Favorite Movies ஏதுமில்லை !
Favorite Music ஏதுமில்லை !
Favorite Books மறைமலையடிகள், பாவாணர், பாரதிதாசன் ஆகியோரின் படைப்புகள் !

தமிழர்கள் ஆங்கிலத்தில் புலமை பெறலாம்; ஆனால் ஆங்கிலத்திற்கு அடிமைப்பட்டு வாழ்ந்திடலாமா ?