പാച്ചു

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location India
Introduction പ്രത്യേകിച്ചു വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.... കാൽ പോയ വഴിയേ പോയി... മെക്കാനിയ്ക്കലും കമ്പ്യൂട്ടറും പഠിച്ചു.... അവിടെയും ഇവിടെയുമായി പ്രവാസ ജീവിതം തുടരുന്നു...