കുട്ടിച്ചാത്തന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location ബാംഗ്ലൂര്‍, India
Introduction I think I selected my display name accordingly... വയസ്സ് 27, എന്റെ വക ഒരു 10ഉം കൂട്ടുകാരുടെ വക ഒരു 7ഉം എല്ലാം കൂടി കുറച്ചാല്‍ ഇപ്പൊള്‍ വയസ്സ് 10. സ്വദേശം വടക്കെ മലബാര്‍. ഞാനുമായുള്ള പരിചയം 1ആം ദിവസം - പാവം ഇവനിത്രയെ സംസാരിക്കുള്ളൊ!!! 10ആം ദിവസം - കൊള്ളാം നന്നായി സംസാരിക്കുന്നു. ഇവനെ ഒരു ഫ്രന്റ്റാക്കിയാലൊ? 30ആം ദിവസം - ഈശ്വരാ ഇവനെ പരിചയപ്പെട്ടതു അബദ്ധമായല്ലൊ#!@#@%
Favorite Books Varanasi-MT