విశ్వామిత్ర

My blogs

About me

Introduction చెప్పుకోవడానిని ఏమి లేదండీ. సరదాగా రాయాలని అనిపించినప్పుడు, ఒళ్ళు మండినప్పుడు, తిక్క పుట్టినప్పుడు, పక్కవాడిని చంపాలన్నంత కోపం వచ్చినప్పుడు నాలుగు ముక్కలు రాసిపారేస్తే మూడ్ మారుతుందనే ఈ ప్రయత్నం!!