දර්ශන

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location Colombo, Sri Lanka
Links Wishlist
Introduction මම දර්ශන ප්‍රසාද් ගුණවර්ධන. වයස අවුරුදු 17 යි. පසුගිය අවුරුද්දේ (2008) සා/පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියා. 2011 උ/පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිනවා.
Interests ක්‍රමලේඛනය, පොත්, අන්තර්ජාලය, මනෝවිද්‍යාව, සමාජ විද්‍යාව, සංගීතය, චිත්‍රපටි, ග්‍රැෆික්ස්