శ్వేతాంబరం...(నా అక్షరాలు..నిర్మలాకాశంలో స్వేచ్చగా ఎగిరే అక్షర విహంగాలు)