ശ്രീലാല്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation മൌസുന്തൽ
Location ബംഗലൂരു, കം എന്ന രാജ്യത്ത്.., India
Introduction ലാലു കോലു കൊപ്പര മാട്ടി കള്ളനെ പേടിച്ച് കപ്പേമ്മ്‌ കേറി കപ്പ പൊട്ടി കെരണ്ടില് വീണു മിന്നാം മിനിങ്ങ വെളിച്ചം കാട്ടി പേക്രോം തവള ഉന്തിക്കേറ്റി. Lalu aka Kolu stolen dry coconut. Afraid of Thief, climbed pappaya tree. Pappaya Tree broken, fell in Well. Blinking Blinkee showed light. Pekrom Frog pushed Up.
Interests സുഹൃത്തുക്കള്‍, പാട്ട്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി, വായന, യാത്ര.