முத்து நாடார்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Science
Location India
Introduction வேரானதைப் பிடித்து மேலேறிப் பாராமல் வீரேதான் பேசித் திரியும் வெறும்பிலுக்கன்!
Interests Books, Linguistics, Archeology, Mathematics, Physics, Genetics, Music, Spiritual.