സുഗന്ധി

My blogs

About me

Gender Female
Industry Education
Occupation അദ്ധ്യാപിക
Location kannur, kerala, India
Introduction എനിക്കൊരു പിടിയുമില്ല.
Interests ഓരോ നേരത്ത് ഓരോന്ന്..
Favorite Movies സ്വം, സുകൃതം, കാഴ്ച്ച.
Favorite Music കുട്ടിക്കാലത്ത് രാവിലെ കിളികൾ പാടിത്തന്നിരുന്ന പാട്ട്...
Favorite Books മനോമി, ബാല്യകാലസഖി, Letter from Pekking, മഹാഭാരതം