முகில் பதிப்பகம்

My blogs

About me

Gender Female
Location சென்னை -51, தமிழ்நாடு
Links Wishlist
Introduction புதிய படைப்பாளிகளுக்கு முதலிடம் தந்து அவர்களின் படைப்பினை உயர் தரத்திற்கு பதிந்து தருவதும், மூத்த படைப்பாளிகளின் வழியில் இலக்கிய பணியில் திகழ்ந்து சிறப்புற செயலாற்றுவதுமே 'முகில் பதிப்பகத்தின்' நோக்கமாகும்!