น.ส.ทิพวรรณ มีทรง

My blogs

About me

Location ราชบุรี, ตะวันตก, Thailand
Introduction จบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ เอกการตลาด... จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียนบ้านหนองตาพุด ที่อยู่ 40/4 ม.4 ต.ธรรมเสน อ.โพธาราม