پاسپارتو

My blogs

About me

Introduction این زیر چیزهای زیادی را نوشته‌ام که دوست‌دارم، معنیش این نیست که چیز زیادی ازشان می‌دانم یا درست و حسابی انجامشان می‌دهم، معنیش فقط این است که می‌خواهم ازشان بیشتر بدانم و بهتر انجامشان بدهم
Interests ریاضیات, علم کامپیوتر و محاسبه, روانشناسی شناختی, هوش مصنوعی, منطق, شناخت‌شناسی, فلسفه علم, تئوری تکامل, شعر, الهیات, پرستش