වෙරෝනිකා

My blogs

About me

Introduction මිනිසුන්ගේ උමතු ස්භාවයන් විවිධාකාරයි. හැබැයි ඒ හැම උමතුවක්ම චමත්කාරයි. මේ මගේ උමතුව..... ප්‍රේමය.... එකට නමක් තියෙනවා... ඒ තමයි වෙරෝනිකා