අසරණයා

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Sri Lanka
Introduction මෙලෝ වැඩකට නැති.. එත් නිකන් ඉන්නෙත් නැති කරපු වැඩකුත් නැති හිටියත් නෑවගේ එකෙක් මං..
Favorite Movies නම දන්නේ නෑ එකකවත්
Favorite Music නටන්න පුළුවන් හැම එකකටම, බොක්කට වදීන එව්වටයි.