Anveshi

My blogs

About me

Industry Publishing
Location ಬೊಗಳೂರು, ಕರುನಾಟಕ, India
Introduction ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣ. ಈ ಬೊಗಳೆಯಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದರೆ ಯಾರೂ ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ.
Interests ಅಸತ್ಯ, ಸುಳ್ಳು, ಫೇಕ್, ರಾಜಕೀಯ