തൃശൂര്‍കാരന്‍ .....

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Science
Occupation ഗവേഷണം
Location Mile End/Friedrischagon/Trento, London/Germany/Italy, United Kingdom
Introduction ഒരു പാവം പാവം മനുഷ്യന്‍ .. If you can't read this blog, please install malayalam font http://malayalam.epathram.com/ from here..
Interests സംഗീതം, സല്ലാപം, വായന, എഴുത്ത്, ...
Favorite Movies എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും നല്ല സിനിമകള്‍....
Favorite Music എല്ലാ ഭാഷകളിലെയും നല്ലപാട്ടുകള്‍
Favorite Books God of small things, Alchemist, ഇന്ദുലേഖ, കയര്‍, ഇലവീഴാ പൂഞ്ചിറ, മുന്പേ പറക്കുന്ന പക്ഷികള്‍, പ്രേമലേഖനം, നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി.......അങ്ങനെ അങ്ങനെ...