చింతా రామ కృష్ణా రావు.

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Occupation ఆంధ్రోపన్యాసకులు {రిటైర్డ్}
Location ఆంద్రప్రదేశ్, India
Introduction తల్లిదండ్రులు:-పూజ్యులు చింతా వేంకటరత్నం ; సన్యాసి రామారావు. గురువు:-శ్రీమాన్ కల్వపూడి వేంకట వీర రాఘవాచార్యులు.
Interests ఛందోభాషణము చేయుట, చేయించుట., అన్నమయ్య పాటలు వినుట, తత్వాలు ఆలకించుట.
Favorite Movies పాత సినిమాలు, అన్నమయ్య, శ్రీరామదాసు, ఏకవీర, దానవీరశూరకర్ణ, పాండవవనవాసం., భారతీయుడు, ఒకేఒక్కడు.
Favorite Music సంప్రదాయసంగీతం
Favorite Books పోతన భాగవతం, భగవద్గీత, కవిత్రయ భారతం. రామాయణకావ్యాలు. ప్రాచీన, అధునాతన పద్య కావ్యాలు, ద్వ్యర్ధికావ్యాలు, చిత్రకవిత్వాలు, బంధకవిత్వాలు. చాటువులు.