စက္တင္ဘာထာ၀ရ

My blogs

About me

Introduction ဘ၀တစ္ခုမွာ သြားလာေနထိုင္က်က္စားရင္း ရင္နာနာနဲ႔ လမ္းတစ္ခုကို မ်က္စိမွိတ္ကာ လမ္းေလွ်ာက္လို႔ တိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ လူထဲကလူ။ ကၽြႏု္ပ္သည္အသက္ကိုျမတ္ႏုိးတြယ္တာသလုိ အမွန္တရားကုိလည္း ျမတ္ႏုိးတြယ္တာပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ ႏွစ္ခုစလံုးကို တစ္ျပိဳင္တည္းမရလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္သည္ အသက္ကိုစြန္႔၍ အမွန္တရားကိုသာ ေရြးခ်ယ္မည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေသြးေျမက်တဲ့အျဖစ္မ်ိဳးရွိခဲ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ေသြးသာေတြသာ ျဖစ္ပါေစလို႔ ကၽြႏု္ပ္အၿမဲ ဆႏၵျပဳလ်က္ပါ။