සයිමන්

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Arts
Location Kandy, Central, Sri Lanka
Introduction සයි+මන්>sci+මං ලෙස (විද්දියාත්මක 'මං' ලෙස) හෝ සයි+මන්>මම සයි ලෙස(I am Sai) හෝ සයි+මන්>සයිගේ මනස ලෙසද ගත හැක.
Interests Drink, Eat, Sleep, Read
Favorite Movies රතුපස්වල රන්ජා, වන්ෂොට්, පාර්ලිමන්ට් ජෝක්ස්
Favorite Music අජිත් මුතුකුමාරණ.ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත, වරදත්ත අරවින්ද
Favorite Books ගැහැණු ළමයි, හදට හදක්, නිලම්බරේ, සයිමන්ගේ වික්‍රම

Paper or briefs?

පොල්