පත්තර මල්ලි

About me

Gender MALE
Location Italy
Introduction ~ රෝද දෙකක් උඩ - හීන ගොඩක් ~