สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎาภูเก็ต จำกัด

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Occupation Credit Union Cooperative
Location Thailand
Introduction เราคือสถาบันการเงิน สวัสดิการชุมชน เพื่อชุมชน เราปราถนาให้สมาชิกทุกคน กินอิ่ม นอนอุ่น มีทุนทำกิน ปลอดจากหนี้สิน และมีสวัสดิการ โดยดำเนินการตามจิตตารมณ์เครดิตยูเนี่ยน 4 ประการ คือ สนใจ ห่วงใย แบ่งปัน รับใช้ และคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ วางใจกัน ซึ่งเป็นปัจจัยความสำคัญแห่งความมั่นคงของครอบครัว ความเจริญก้าวหน้าและความเข้มแข็งของชุมชน