آرسین

My blogs

About me

Introduction ایرانیم و به آن تعلق خاطر دارم. معتقدم که اکثر مشکلات امروز از "فرهنگ عمومی" ناشی می شود که حکومت هم به نوبه خود با رویکردی واپسگرا، به مشکلات دامن می زند. امید به ارتقای فرهنگ و سطح زندگی ایرانیان دارم و تلاش می کنم که هرچند اندک، کمکی باشم به ارتقای فکر و اندیشه و فرهنگ ایران. باید اعتراف کنم، خبر کشته شدن "ستار بهشتی"، (وبلاگ نویس گمنامی که در راه بهبود شرایط زندگی هموطنانش جانش را از دست داد) انگیزه محکمی شد تا در این راه بطور مستمر قدم بردارم و قطره ای باشم از رودخانه مبارزه با جهل و خرافات.