ឈរ រ៉ាណ

My blogs

About me

Location Phnom Penh, Cambodia
Introduction បាន និង កំពុង ជួយ ៖ - បកប្រែ Betawiki ជាភាសាខ្មែរ - វិគីវចនានុក្រមខ្មែរ - វិគីសៀវភៅសិក្សាខ្មែរ - វិគីភីឌា ភាសាខ្មែរ - បង្កើតទំព័រ "KhmerITforyou" ដើម្បីបង្ហាត់ ខំព្យូរើ ដល់កូនខ្មែរ