สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

My blogs

About me

Industry Non-Profit
Occupation นิติบุคคลเอกชนสาธารณกุศล
Location กรุงเทพฯ, กลาง
Introduction สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ จัดทำโครงการบ้านพักฉุกเฉินเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือ แก่ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาวิฤติ และยากลำบากในชีวิต เช่น ท้องไม่พร้อม ความรุนแรงในครอบครัว-ถูกสามีหรือคนในครอบครัวทำร้าย ความรุนแรงทางเพศ-ถูกข่มขืน อนาจาร ล่วงละเมิดทางเพศ รวมทั้งการถูกสังคม ชุมชน ครอบครัวปฏิดสธเนื่องจากติดเชื้อ เอช ไอ วี/เอดส์ เป็นต้น โดยให้บริการ ด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา ที่พักอาศัย และปัจจัย4 ที่จำเป็นแก่ชีวิต ตลอดรวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพ การส่งต่อ การแนะนำให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
Interests Association for the Promotion of Status of Women under the Royal Patronage of HRH Princess Soamsawali (APSW) is a non-profit, charitable organization, established to provide assistance to women and children confronting abuses and exploitation. Through rehabilitation and empowerment processes, it is hoped that women and children are well reintegrated back into the society. From the small beginning in 1974 when Khunying Kanitha Wichiencharoen began shelter service, up to the present day, the Emergency home has provide assistance to more than 52, 000 women and children who come from all parts of the country.