CUUSAOBIEN71

My blogs

About me

Introduction Trang blog này dành cho anh em CSB71. Các chi tiết trong blog nửa hư nửa thật, giúp cho anh em và gia đình biết thêm về các đồng môn ngày xưa của mình hoặc người thân mình... Qua các lời viết minh họa, nếu có gì sơ suất hoặc đụng chạm, xin bỏ qua, hoặc nếu muốn thay đổi, cắt bỏ, xin email về saobien71@gmail.com.