ආගන්තුකයා

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Engineering
Location Colombo, Sri Lanka
Introduction ආගන්තුක ලෝකයක අතරමං උන තවත් එක් ආගන්තුකයෙක්...