Bruno Gomez

My blogs

About me

Location Tafi Viejo-Tucuman, Tucuman, Argentina