ಮಲ್ಲಿಕಾಜು೯ನ ತಿಪ್ಪಾರ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Communications or Media
Occupation ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ
Location ಬೆಂಗಳೂರು, ಕನಾ೯ಟಕ, India
Introduction ಸಾಹಿತ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಬಲ್ಲವ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆನಂದವಾಗಿರಬಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಮಾನವನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Interests ಕಥೆ, ಕವನ ರಚನೆ, ಸಿನೆಮಾ, ನಾಟಕ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ
Favorite Movies ಅಮೇರಿಕಾ ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಮೃತಧಾರೆ, ದಿಲ ತೋ ಪಾಗಲ್ ಹೈ, ಲಗಾನ್
Favorite Music ಯಾವದಾದರೂ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪು ಇರುವಂಥದ್ದು.
Favorite Books ಕರ್ವಾಲೋ, ತಂತು, ಅಗ್ನಿ ರೆಕ್ಕೆಗಳು