မဆုမြန္

My blogs

About me

Industry Arts
Occupation student
Location Bangkok, Thailand
Links Audio Clip
Introduction ကိုယ့္ သမိုင္း ကိုယ္ေရး လက္ေရး ေတာ့ လွပါေစ...ကိုယ့္ သမိုင္း ကိုယ္ေရး သူမ်ား လဲ ဖတ္လို႕ ရပါေစ...
Interests အသတ္အပုတ္ အထိုးအၾကိတ္
Favorite Movies နမ့္က်င္း ( ဒုတိယ ကမၻာစစ္ တရုတ္ ဂ်ပန္စစ္ပြဲ)
Favorite Music နတ္ဒိုး
Favorite Books ငဘ